Sådan behandler Fabulous Fly Fishing personfølsomme data

GDPR

Fabulous Fly Fishing beholder kun navne i forbindelse med regnskab og giver ikke navne videre. FFF opbevare ikke andre persomfølsomme date.

Mail sendt til Fabulous Fly Fishing er underlagt G-mails data politik

Personfølsomme data:

Race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs el. filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data mhp. entydig identifikation, helbredsoplysninger,
seksuelle forhold eller orientering.


Det har du ret til
Hos alle slags aktører, der behandler den slags oplysninger om dig, har du uanset deres størrelse ret til følgende:
• at få oplyst, hvis nogen indsamler, opbevarer, bruger eller videregiver dine personoplysninger (oplysningspligten)
• at få indsigt i hvilke personoplysninger, der er indsamlet osv. (indsigtsret)
• at få urigtige oplysninger berigtiget (retten til berigtigelse)
• at få dine personlige oplysninger slettet (retten til at blive glemt)
• at gøre indsigelse imod at dine personoplysninger anvendes i direkte markedsføring


GDPR - English

Fabulous Fly Fishing only keeps names associated with accounts and does not give names to others. FFF does not store other person sensitive data

Mail sent to Fabulous Fly Fishing is subject to G-mail data policy

Person sensitive data:

Race, ethnic origin, political, religious power. philosophical beliefs, union membership, genetic data, biometric data mhp. clear identification, health information,
sexual relationships or orientation.

You are entitled to that
With all types of actors dealing with such information about you, regardless of their size, they are entitled to the following:
• To be informed if someone collects, stores, uses or passes your personal information (disclosure duty)
• To gain insight into what personal data has been collected, etc. (Insightful)
• getting incorrect information corrected (right of rectification)
• to have your personal information deleted (the right to be forgotten)
• to object to the use of your personal information in direct marketi